Foto © Akiyoshi Fukuzawa
Foto © Akiyoshi Fukuzawa
Foto © Akiyoshi Fukuzawa
Foto © Akiyoshi Fukuzawa
Foto © Akiyoshi Fukuzawa

Andere Projekte von UZU architects

Otonoha
Osaka
K-office
Nara
Book Perfume
Osaka
Kyokkyo
Kyoto
Sougeiyukyo
Hyogo
Ninji
Nara