Photo © Akiyoshi Fukuzawa
Photo © Akiyoshi Fukuzawa
Photo © Akiyoshi Fukuzawa
Photo © Akiyoshi Fukuzawa
Photo © Akiyoshi Fukuzawa

Other Projects by UZU architects

Otonoha
Osaka
K-office
Nara
Book Perfume
Osaka
Kyokkyo
Kyoto
Sougeiyukyo
Hyogo
Ninji
Nara