Fotografia © Akiyoshi Fukuzawa
Fotografia © Akiyoshi Fukuzawa
Fotografia © Akiyoshi Fukuzawa
Fotografia © Akiyoshi Fukuzawa
Fotografia © Akiyoshi Fukuzawa

Altres projectes per UZU architects

Otonoha
Osaka
K-office
Nara
Book Perfume
Osaka
Kyokkyo
Kyoto
Sougeiyukyo
Hyogo
Ninji
Nara