Foto © Akiyoshi Fukuzawa
Foto © Akiyoshi Fukuzawa
Foto © Akiyoshi Fukuzawa
Foto © Akiyoshi Fukuzawa
Foto © Akiyoshi Fukuzawa

Otros proyectos de UZU architects

Tikuhoinkyo
Osaka
K-office
Nara
Book Perfume
Osaka
Kyokkyo
Kyoto
Sougeiyukyo
Hyogo
Ninji
Nara