Picture © Akiyoshi Fukuzawa
Photo © Akiyoshi Fukuzawa
Photo © Akiyoshi Fukuzawa
Picture © Akiyoshi Fukuzawa
Photo © Akiyoshi Fukuzawa

Outros projetos por UZU architects

Tikuhoinkyo
Osaka
Otonoha
Osaka
K-office
Nara
Book Perfume
Osaka
Kyokkyo
Kyoto
Sougeiyukyo
Hyogo