Photo © Daisuke Shima / Nacasa & Partners
Photo © Kazufumi Nakamura
Photo © Daisuke Shima / Nacasa & Partners
Photo © Takanori Tomiura / Studio Bug
Photo © Takanori Tomiura / Studio Bug

Outros projetos por wa-so design

豊田 N邸
愛知
豊中 K邸
大阪
芦屋 I 邸 
兵庫
和歌山 S邸
和歌山
神戸 Y邸
Hyogo
ハウス オブ トビアス・ヤコブセン
大阪