Photo © Akiyoshi Fukuzawa
Photo © Akiyoshi Fukuzawa
Photo © Akiyoshi Fukuzawa
Photo © Akiyoshi Fukuzawa
Photo © Akiyoshi Fukuzawa

Autres projets de UZU architects

Tikuhoinkyo
Osaka
Otonoha
Osaka
K-office
Nara
Kyokkyo
Kyoto
Sougeiyukyo
Hyogo
Ninji
Nara