Foto © Akiyoshi Fukuzawa
Foto © Akiyoshi Fukuzawa
Foto © Akiyoshi Fukuzawa
Foto © Akiyoshi Fukuzawa
Foto © Akiyoshi Fukuzawa

Otros proyectos de UZU architects

Kyokkyo
Kyoto
Skip House
Shiga
Show Window House
Osaka
Otonoha
Osaka
Hammock House
Osaka