Foto © Hiroshi Ueda
Foto © Hiroshi Ueda
Foto © Hiroshi Ueda
Foto © Hiroshi Ueda
Foto © Hiroshi Ueda
Foto © Hiroshi Ueda
Foto © Hiroshi Ueda
Foto © Hiroshi Ueda
Foto © Hiroshi Ueda
Foto © Hiroshi Ueda

Otros proyectos de acaa / Kazuhiko Kishimoto

RSH:3
Gifu
House in Yoga
Tokyo
Repiano
Shizuoka
House in Nerima
Tokyo
Wind-dyed house
Kanagawa