Photo © Akiyoshi Fukuzawa
Photo © Akiyoshi Fukuzawa
Photo © Akiyoshi Fukuzawa
Photo © Akiyoshi Fukuzawa
Photo © Akiyoshi Fukuzawa

Other Projects by UZU architects

Tikuhoinkyo
Osaka
Otonoha
Osaka
Book Perfume
Osaka
Kyokkyo
Kyoto
Sougeiyukyo
Hyogo
Ninji
Nara