RSH:2

 Zurück zur Projektliste
Jahr
2005

Photos:Hiroshi Ueda

Andere Projekte von acaa / Kazuhiko Kishimoto

House in Yugawara
Kanagawa
RSH:3
Gifu
House in Kitakamakura
Kanagawa
House in Hayama
Kanagawa
House in Nerima
Tokyo
RSH:4
Shizuoka