House in Nerima

 Zurück zur Projektliste
Jahr
2008

Photos:Hiroshi Ueda

Andere Projekte von acaa / Kazuhiko Kishimoto

Repiano
Shizuoka
Wind-dyed house
Kanagawa
RSH:3
Gifu
House in Yoga
Tokyo
Soranoen
Tochigi